• Rajasthan Education Society's
  • NAAC "A" GRADE
:: Search Books ::

# Book Name Author Name Accession Number Class No.
821 Purva-Mimamsa in its Sources Jha, Ganganath, 716 181.42
822 The Wisdom of Nyaaya Bahadur, K.P., UGC84-128 181.43
823 Nyay Awa Vaisheshik Darshan Ke Praman Vichar Chaudhari N., CPE-1000 181.43
824 Nyaya Ka Swarup Sen Amartya, NG-640 181.43
825 The Wisdom of Yoga A Study of Patanjali Yoga Sutra Bahadur, k.P., UGC84-130 181.45
826 Rajyogachi Multatve va Abhyas Bhagwat, R.S., 2369 181.45
827 Rajyogachi Multatve va Aabhyas Bhagwat, R.S., 23470 181.45
828 Yogasiddhi ani Eshwarsakshatakar Bhatt, V.M., 9731 181.45
829 Suryaopasana ani Pranayam Gadre, R.K., 9747 181.45
830 Yoga Prabhav Gulabrao, Haribhakta, 1238 181.45